Site Overlay
GAME: G-LOBAL A-NTI M-IGRATION E-LITE
А Project by Voin de Voin
GAME: G-LOBAL A-NTI M-IGRATION E-LITE
Проект на Войн де Войн
2019
ХИ-РО-ШИ-МА
ХИ-РО-ШИ-МА
Моноспектакъл на Емона Илиева
2018
МОДУЛНОТО ТЯЛО 
Флорис Кайк
МОДУЛНОТО ТЯЛО
Проект на Флорис Кайк
2018
PEEPING TOMS AND JERRIES
Изложба на Павел Найденов
2018
ЕРОТАНАТОС
Изложба на Жулиен Воано
ЕРОТАНАТОС
Изложба на Жулиен Воано
2018
ТЕЛА, ГЕНЕРИРАЩИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Изложба на Стефан Дончев
2018
БЕЗКРАЕН ЖИВОТ
Изложба на Калина Терзиева
2018
ЧУДНА ГРАДСКА ИСТОРИЯ
Инсталация на Мартин Пенев
2018
МЕСТА НА УДОВОЛСТВИЕТО
Изложба в рамките на проект Мултиполис
МЕСТА НА УДОВОЛСТВИЕТО
Изложба в рамките на проект Мултиполис
2017
РЪКОПИС НА ИЗТРИВАНЕТО
Видео инсталация на Михаела Лакова
РЪКОПИС НА ИЗТРИВАНЕТО
Видео инсталация на Михаела Лакова
2017
LUSTGARTEN
Инасталация на Георги Томов Георгиев
LUSTGARTEN
Инсталация на Георги Томов Георгиев
2017
WHATEVEREST
Изложба на Ива Кирова
WHATEVEREST
Изложба на Ива Кирова 
2017
INELIMENTAL : VISIONS
INELIMENTAL : VISIONS
Изложба на Joteva
2016
ДЕСЕТ КВАДРАТНИ МЕТРА
Изложба на Райна Тенева
2016
HOW DO YOU PICTURE IT
Изложба на Войн де Войн
2016
HYPER SELF – YOU ARE SHE, WE ARE SHE
HYPER SELF – YOU ARE SHE, WE ARE SHE
Изложба на Наталия Йорданова
2015
IMAGE DON’T COST A THING
An Installation by Iliyana Kancheva
ОБРАЗЪТ НЕ СТРУВА НИЩО
Инсталация на Илияна Кънчева
2015
TEMPORARY BODIE$
An Exhibition by Kalina Terzieva
ТЕЛА НАЗАЕМ
Изложба на Калина Терзиева
2015
5 BOXES
An Exhibition by Stela Vasileva
5 KУТИИ
Изложба на Стела Василева
2015
CROSSING POINT: PINK
ПРЕСЕЧНА ТОЧКА: РОЗОВО
Изложба на Ясен Згуровски и Стефан Иванов
2015
TATTOOED ANIMALS
Изложба на BBW
2014
THAT THING
A Video Installation by Borjana Ventzislavova
ОНОВА НЕЩО
Видео инсталация на Боряна Венциславова
2014
ALL MACHINE
A Project by Kinga Toth
ALL MACHINE
Проект на Кинга Тот
2014
THE MORE – THE MORE
КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ
Изложба на Леда Ванева
2014
CONTACT ZONE
An Exhibition by Georgi Sharov
КОНТАКТНА ЗОНА
Изложба на Георги Шаров
2014
PRETTY PEOPLE
An Exhibition by Miná Minov
ХУБАВИ ХОРА
Изложба на Минá Минов
2014
SYSTEMATIC REDUCTION
An Exhibition by Georgi Dimitrov
СИСТЕМАТИЧНA РЕДУКЦИЯ
Изложба на Георги Димитров
2014
WASTEWATER TREATMENT PLANTS  II
An Exhibition by Kamen Startchev
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ II
Изложба на Камен Старчев
2013
VOID AND COMPENSATION
An Exhibition by Antonia Gurkovska
ЛИПСА И КОМПЕНСАЦИЯ
Изложба на от Антония Гюрковска
2013
THE YEAR OF OUR DISCONTENT
Political Typography by Nagledna
ГОДИНАТА НА НАШЕТО НЕДОВОЛСТВО
Политическа Типография от Нагледна
2013

PARABOLE.IV
An Exhibition in the Frame of the Project ArtUP!
PARABOLE.IV
Изложба в рамките на проекта за медийни изкуства ArtUP!
2013
THE ALLEATER
A Theatrical Play of METHEOR
ВСИЧКОЯДЕЦЪТ
Театрална постановка на Метеор
2013
NO SIGH
An Installation by Radoslav Maglov
БЕЗ СТОН
Инсталация на Радослав Мъглов
2013
SOFIA QUEER FORUM
СОФИЯ КУИЪР ФОРУМ
Kуратори на форума са Боряна Росса и Станимир Панайотов
2012
Imaginary Michael Powell
НАРОДЪТ НА СЪЩЕСТВАТА
Изложба на Imaginary Michael Powell
2012
THE SEARCH 
Video Installation by Valentina Trayanova
ТЪРСЕНЕТО
Видео инсталация на Валентина Траянова
2012
DISPOSABLE
An Exhibition by Soyan Dechev
ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
Изложба на Стоян Дечев
2012
CLEAR! 
An Exhibition by Stanimir Genov
ЯСНО!
Изложба на Станимир Генов
2011
DORKBOT SOFIA
People Doing Strange Things With Electricity
ДОРКБОТ СОФИЯ
Да правиш странни неща с електричество
2011
NO IMAGE AVAILABLE 
An Exhibition by Vikenti Komitski
БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ
Изложба на Викенти Комитски
2011
20 YEARS THE FRIDGE
20 ГОДИНИ THE FRIDGЕ
Архивна изложба
2011
A DYING PLAY
А Theatre Play by Metheor
ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ
Театрална постановка на Mетеор
2010
ÉCORCHÉ
Dance Performance of Miroslav Yordanov and Valeri Milenkov
ÉCORCHÉ
Tанцов спектакъл на Мирослав Йорданов и Валери Миленков
2010
INTERNATIONAL FESTIVAL OF GLASS, SOFIA
1st Edition
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА СТЪКЛОТО, СОФИЯ
Първо издание
2010
VIDEO TRAFFIC
A Project by Natasha Vujkov
ВИДЕО ТРАФИК
Проект на Наташа Вуйков
2010
FALLCONTROL
An Installation by Albena Baeva
FALLCONTROL
Инсталация на Албена Баева
2010
TABOOSCRIPT
Group Show
TABOOSCRIPT
Групова изложба
2010
“MODERN ART” IS DYING AND “AVANTGARDE” IS DEAD!
Аn Installation by Lorna Buckley
„МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО” Е МЪРТВО! „АВАНТГАРДЪТ” СЪЩО!
Инсталация на Лорна Бъкли
2010
THE EYE
А Theatre Play by Metheor
ОКОТО
Театрална постановка на Mетеор
2010
CARTUNE XPREZ: 2009 DARK VOYAGE
A Roadshow of Animated Videos from America
CARTUNE XPREZ: 2009 DARK VOYAGE
Пътуващо шоу на анимационни видеоклипове от Америка
2009
STEREOSCOPY
An Exhibition by Milen Radev and Zdravko Kunchev
STEREOSCOPY
Изложба на Милен Радев и Здравко Кунчев
2009
MIMETIC SPACES
A Group Exhibition
MIMETIC SPACES
Групова изложба
2009